Raad van Toezicht

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs kent een Raad van Toezicht dat bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, zijnde vertegenwoordigers van kennisinstituten, lerarenopleidingen, NGO’s op het gebied van duurzaamheid, natuur-en milieueducatie

Bezoldiging

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen desgewenst vergoeding van onkosten (reis- en verblijf).