NADO in 2023

Vanuit de gedachte Samen Sterker is het NADO-bestuur gestart met intensieve en structurele samenwerking met STT (Stichting Technotrend) en T4C (Teachers for Climate). Door de krachten te bundelen hopen we meer één loket te vormen zodat docenten sneller toegang hebben tot informatie, materialen, het netwerk.

De drie partijen behouden hun eigen identiteit en missie. Het voordeel van de samenwerking is dat we elkaar goed aanvullen: NADO werkt vooral vanuit het perspectief van docenten op het gebied van professionalisering, Technotrend  richt zich met name op leerlingen en studenten, en de kracht van Teachers for Climate zit vooral in het netwerk met gepassioneerde docenten.

De coördinatie van werkzaamheden van de nieuwe samenwerkingsorganisatie is in handen van Patrick van der Hofstad en Mark Boode (STT) en Henk Tameling (NADO) en Wieneke Maris (T4C).

De afgelopen maanden hebben de samenwerkende partijen zich vooral beziggehouden met twee hoofdonderwerpen. In de eerste plaats is in kaart gebracht waar docenten behoefte aan hebben, wat hun vraag is als ze in de praktijk aan het werk zijn, en welke diensten en producten van de drie partijen gezamenlijk daarop aansluiten. In het voorjaar zullen we de resultaten van deze activiteit publiceren.

In de tweede plaats richten we ons op langdurige Europese samenwerking met collega-organisaties en onderwijsinstellingen in Europa voor het realiseren van een netwerk van scholen en docenten die duurzaamheid implementeren in hun onderwijspraktijk. Het voorwerk hiervoor wordt gedaan door Wieneke Maris tijdens haar rondreis door Europa in het huidige schooljaar. We streven ernaar in het najaar te kunnen starten met dit werk voor duurzaam onderwijs in Europa. Lees meer hierover in het interview met Wieneke Maris.

Wat is NADO

De Stichting Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO), opgericht november 2019, is een non-profit organisatie op het gebied van duurzaamheidseducatie ten dienste van docenten in het basis- en voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Zij biedt online en offline educatieve programma’s aan op het gebied van duurzaamheid zoals die in de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties verwoord zijn. De aangesloten landen hebben zich gecommitteerd om voor 2030 de doelen te halen.

NADO levert in Nederland een bijdrage aan het vierde duurzame ontwikkelingsdoel van de VN: 

Kwaliteitsonderwijs en hieruit met name het zevende subdoel: Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. 

Ons doel

Jongeren krijgen in hun verdere leven in toenemende mate te maken met ingrijpende veranderingen, zoals klimaatverandering, de energietransitie en verlies van biodiversiteit. Dit raakt hen in hun dagelijks leven, hun werk, hun woonsituatie, hun sociale en gezinsleven. Het onderwijs, zowel basis- als voortgezet onderwijs, is nog onvoldoende toegerust om leerlingen en studenten hierover van voldoende inhoudelijke bagage te voorzien om met deze uitdagingen om te leren gaan. Docenten hebben niet de tijd en de mogelijkheid om zich goed in deze onderwerpen te verdiepen en betekenisvolle lesprogramma’s te verzorgen.

Daarom beoogt NADO docenten cursussen aan te bieden om hen te voorzien van basiskennis over de SDGs – met een focus op klimaat, energie, en biodiversiteit – en ze wegwijs te maken in de bestaande en toekomstige lesmogelijkheden over deze onderwerpen. Docenten kunnen dat doen in het kader van de voor hen verplichte bijscholing, waarvoor op elke school scholingsbudgetten beschikbaar zijn.

Onze missie

  • dat álle leerlingen in Nederland over tien jaar het voortgezet onderwijs afronden met kennis over, vaardigheden voor en bereidheid te handelen voor duurzame ontwikkeling
  • docenten ontzorgen door middel van cursussen en helpen met lesmateriaal. Met de programma’s voor duurzaam leren kunnen docenten hun kennis vermeerderen op het gebied van duurzame thema’s en zijn zij in staat deze kennis toe te passen in hun eigen onderwijspraktijk.

Onze visie

De visie van NADO op leren voor duurzaamheid berust op de volgende pijlers: vakoverstijgend, systematisch, op samenwerking gericht, combinatie van theorie en praktijk, leerlinggericht, wetenschappelijk verantwoorde en actuele informatie.

  • Vakoverstijgend: Een monomane behandeling vanuit het perspectief van afzonderlijke vakken belemmert het overzicht op het gehele onderwerp van klimaatverandering. Om samenhang tussen ontwikkelingen te kunnen zien kiezen wij voor een vakoverstijgende benadering.
  • Systemisch: een voedselketen is alleen te begrijpen als de losse onderdelen ervan in hun samenhang worden bekeken. De veranderingen op het gebied van biodiversiteit zijn o.i. alleen te verklaren en te begrijpen uit een geheel van oorzaken op het gebied van landbouw, economie, klimaat en energie.
  • Samenwerking: door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde ontstaan personele en vakinhoudelijke dwarsverbanden. Deze helpen complexe vraagstukken te onderzoeken en te duiden.
  • Theoretisch en praktisch: het cursusmateriaal is te gebruiken in de les- en examenpraktijk van de docent en het sluit aan bij de voorstellen van nu.
  • Leerlinggericht: in de cursus wordt consequent aandacht besteed aan gespreksvoering met leerlingen om door vraagstelling onderwerpen beter te kunnen begrijpen. NADO werkt daarom samen met docenten filosofie van De Tegenfase.
  • Wetenschappelijk verantwoorde en actuele informatie: door nauw samen te werken met wetenschappers op gebied van duurzame onderwerpen biedt NADO verantwoorde informatie aan die een grote mate van actualiteit bezit. De kwaliteit van de cursus wordt getoetst met behulp van een intern kwaliteitssysteem en door leden van de Raad van Toezicht.

Doelgroepen

NADO ontwikkelt cursussen voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo. De cursussen zijn ook geschikt voor docenten van groep 7 en 8  in het basisonderwijs. De cursussen zijn geschikt voor individuele docenten, voor schoolteams en voor vakverenigingen, kunnen individueel op enkele locaties in Nederland en in teamverband in company gevolgd worden.

Het team

De stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) kent een bestuur en een Raad van Advies en Inspiratie (RIA).

Het bestuur van NADO bestaat sinds 1 januari 2023 uit drie leden: Wieneke Maris (programmamaker), Henk Tameling (voorzitter), Trisha Goossens (secretariaat en publiciteit). Met dit relatief kleine bestuur wil NADO slagvaardiger zijn dan voorheen.

De RIA bestaat uit Pieter Lossie, Laurent-Jan van der Westen, Arjen Wals, Carin Prins en Bart Verheggen. De komende tijd zullen we onze RIA aanvullen met enkele andere experts in ons werkveld.

Voor de benodigde expertise wordt samengewerkt met een grote kring aan zzp’ers. Voormalig NADO-bestuurslid Douwe Jan Joustra blijft als freelance docent/trainer  verbonden aan NADO.

Zowel het bestuur, de Raad van Inspiratie en Advies/Toezicht, de zzp’ers en de ambassadeurs van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs zijn professionals en zijn verbonden aan kennisinstituten, lerarenopleidingen, NGO’s, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het zijn betrokken en bevlogen docenten, studenten, wetenschappers en ondernemers die geloven dat onderwijs aan de basis staat van een duurzamer samenleving.

Inkomsten

NADO werkt bottum up met vrijwilligers. Zij ontvangen een vergoeding als NADO voor scholen en andere onderwijsorganisaties betaalde opdrachten uitvoert.

Inkomsten komen voort uit cursusgelden, opbrengsten van lezingen, subsidies en sponsoring. Een deel van de inkomsten gebruikt NADO voor haar eigen onkosten zoals websitebeheer, communicatiemiddelen, ontwikkelkosten nieuw materiaal en reis- en vergaderkosten.

Wij kennen geen managementstructuur, wij werken samen vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid.

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 76682005.