Wat is NADO

De Stichting Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO), opgericht november 2019, is een non-profit organisatie op het gebied van duurzaamheidseducatie ten dienste van docenten in het basis- en voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Zij biedt online en offline educatieve programma’s aan op het gebied van duurzaam onderwijs oftewel betekenisvol en op de toekonmtgericht onderwijs. Uitgangspunten bij onze programma’s zijn o.a. de whole school approach (WSA), planetair burgerschap zoals uitgewerkt door Teachers for Climate en de Sustainable Development Goals (SDG’s ) van de Verenigde Naties (VN).

NADO levert in Nederland een bijdrage aan het vierde duurzame ontwikkelingsdoel van de VN: 

Kwaliteitsonderwijs en hieruit met name het zevende subdoel: Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling. 

Ons doel

Jongeren krijgen in hun verdere leven in toenemende mate te maken met ingrijpende veranderingen, zoals klimaatverandering, de energietransitie en verlies van biodiversiteit. Dit raakt hen in hun dagelijks leven, hun werk, hun woonsituatie, hun sociale en gezinsleven. Het onderwijs, zowel basis- als voortgezet onderwijs, is nog onvoldoende toegerust om leerlingen en studenten hierover van voldoende inhoudelijke bagage te voorzien om met deze uitdagingen om te leren gaan. Docenten hebben niet de tijd en de mogelijkheid om zich goed in deze onderwerpen te verdiepen en betekenisvolle lesprogramma’s te verzorgen.

Ons werk

NADO  biedt docenten masterclasses, workshops en cursussen aan om hen te voorzien van actuele kennis over de belangrijkste thema’s van duurzaamheid zoals klimaatverandering, energiecrisis, en biodiversiteitsverlies, en de daarbij behorende pedagogiek en didactiek.

NADO maakt docenten wegwijs te maken in de bestaande en toekomstige lesmogelijkheden over deze onderwerpen.

NADO initieert landelijke online en offline bijeenkomsten. Wij zijn actief betrokken bij de Coöperatie Leren voor Morgen, Duurzame Dinsdag voor het Onderwijs en Week van het economie onderwijs.

NADO stimuleert duurzaam onderwijs door haar actieve deelname aan de verkiezing van de Duurzame Docent van het jaar. Wij publiceren portretten van deze docenten op onze website en in onze NADO Nieuwsbrief.

NADO begeleidt schoolteams bij het ontwikkelen en realiseren van onderwijskundige projecten en studiedagen.

Docenten kunnen zich ontwikkelen in het kader van de in de CAO opgenomen bepalingen over deskundigheidsbevordering, waarvoor op elke school scholingsbudgetten beschikbaar zijn.

Onze missie

 • dat álle leerlingen in Nederland over tien jaar het voortgezet onderwijs afronden met kennis over, vaardigheden voor en bereidheid te handelen voor duurzame ontwikkeling
 • docenten ontzorgen door middel van cursussen en helpen met lesmateriaal. Met de programma’s voor duurzaam leren kunnen docenten hun kennis vermeerderen op het gebied van duurzame thema’s en zijn zij in staat deze kennis toe te passen in hun eigen onderwijspraktijk.

Onze visie

De visie van NADO op leren voor duurzaamheid berust op de volgende pijlers: vakoverstijgend, systematisch, op samenwerking gericht, combinatie van theorie en praktijk, leerlinggericht, wetenschappelijk verantwoorde en actuele informatie.

 • Vakoverstijgend: Een monomane behandeling vanuit het perspectief van afzonderlijke vakken belemmert het overzicht op het gehele onderwerp van klimaatverandering. Om samenhang tussen ontwikkelingen te kunnen zien kiezen wij voor een vakoverstijgende benadering.
 • Systemisch: een voedselketen is alleen te begrijpen als de losse onderdelen ervan in hun samenhang worden bekeken. De veranderingen op het gebied van biodiversiteit zijn o.i. alleen te verklaren en te begrijpen uit een geheel van oorzaken op het gebied van landbouw, economie, klimaat en energie.
 • Samenwerking: door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde ontstaan personele en vakinhoudelijke dwarsverbanden. Deze helpen complexe vraagstukken te onderzoeken en te duiden.
 • Theoretisch en praktisch: het cursusmateriaal is te gebruiken in de les- en examenpraktijk van de docent.
 • Leerlinggericht: in de cursussen wordt consequent aandacht besteed aan leerlingenparticipatie en gespreksvoering met leerlingen om door vraagstelling onderwerpen beter te kunnen begrijpen.
 • Wetenschappelijk verantwoorde en actuele informatie: door nauw samen te werken met wetenschappers op gebied van duurzame onderwerpen biedt NADO verantwoorde informatie aan die een grote mate van actualiteit bezit.

Doelgroepen

NADO ontwikkelt cursussen voor docenten en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo. De cursussen zijn ook geschikt voor docenten van groep 7 en 8  in het basisonderwijs. De cursussen zijn geschikt voor individuele docenten, voor schoolteams en voor vakverenigingen,

NADO in 2023-2024

De koers

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) gaat in het schooljaar 23-24 door op de ingeslagen weg van advisering van, het ontwikkelen en geven van diensten en producten aan docenten en schoolleiders in vooral VO en MBO op het gebied van duurzaam onderwijs. We richten ons in het kader van professionalisering van docenten op de realisatie van masterclasses, lesmateriaal, events en de begeleiding van teams bij de implementatie van duurzame vernieuwing op scholen.

De speerpunten voor 2023-2024:

 • Uitbouw van samenwerking met collega-organisaties
 • Internationalisering van activiteiten
 • Verbetering en vernieuwing van producten voor deskundigheidsbevordering
 • Uitbreiding van media-activiteiten met podcast en video
 • Professionalisering van de interne organisatie

Good governance

Het bestuur van NADO heeft recent de statuten van de stichting gewijzigd. Daarmee wordt de eerdere Raad van Inspiratie en Advies opgevolgd door een Raad van Toezicht. Het betreft een nieuwe organisatievorm voor NADO, waarbij er een meer professionele koers gevaren wordt: de vrijwilligersorganisatie gaat over in een meer sociale onderneming, nog altijd niet winstgedreven, maar meer transparant en beter voldoend aan eisen van good governance.

De kern van de wijzigingen betreft de formele positie van de RvT als beslissend orgaan over benoeming en ontslag van bestuursleden, de goedkeuring van het jaarplan en van de begroting.

Vanaf 1 juli neemt de RvT besluiten over o.a.:

 • De benoeming, taken en verantwoordelijkheden, beloning van het bestuur (min. 3 leden) en dit vastleggen
 • De samenstelling van de RvT
 • De beloning van RvT-leden
 • Goedkeuring jaarplan en begroting
 • Samenwerkingsvormen
 • Statutenwijzigingen

Proucten en diensten

Vanuit de gedachte Samen Sterker is het NADO-bestuur gestart met intensieve en structurele samenwerking met STT (Stichting Technotrend) en T4C (Teachers for Climate). Door de krachten te bundelen hopen we meer één loket te vormen zodat docenten sneller toegang hebben tot informatie, materialen, het netwerk.

De drie partijen behouden hun eigen identiteit en missie. Het voordeel van de samenwerking is dat we elkaar goed aanvullen: NADO werkt vooral vanuit het perspectief van docenten op het gebied van professionalisering, Technotrend  richt zich met name op leerlingen en studenten, en de kracht van Teachers for Climate zit vooral in het netwerk met gepassioneerde docenten. Het ontwikkelen van producten en diensten gebeurt zoveel mogelijk op basis van waar docenten behoefte aan hebben en wat hun vraag is als ze in de praktijk aan het werk zijn.

Daarnaast richten we ons op langdurige Europese samenwerking met collega-organisaties en onderwijsinstellingen in Europa voor het realiseren van een netwerk van scholen en docenten die duurzaamheid implementeren in hun onderwijspraktijk. We streven ernaar in het najaar te kunnen starten met dit werk voor duurzaam onderwijs in Europa. Lees meer hierover in het interview met Wieneke Maris.

Het team

De stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs (NADO) kent een bestuur en een Raad van Toezicht (RvT).

Het bestuur van NADO bestaat sinds 1 januari 2023 uit drie leden: Wieneke Maris (programmamaker, trainer), Henk Tameling (voorzitter), Trisha Goossens (secretariaat en communicatie/publiciteit). Met dit relatief kleine bestuur wil NADO slagvaardiger zijn dan voorheen.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

 • Laurent Jan van der Westen, organisatieadviseur, duurzaam ondernemer (voorzitter)
 • Arjen Wals, hoogleraar Wageningen Universiteit
 • Carin Prins, organisatiepsycholoog, coach
 • Madelon de Beus, oud-directeur Aeres
 • Petra Prescher, uitgever Noordhoff
 • Pieter Lossie, beleidsmedewerker VO-Raad, oud-voorzitter van LAKS

Voor de benodigde expertise wordt samengewerkt met een grote kring aan zzp’ers. Voormalig NADO-bestuurslid Douwe Jan Joustra blijft als freelance docent/trainer verbonden aan NADO.

Zowel het bestuur, de Raad van Toezicht, de zzp’ers en de ambassadeurs van de Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs zijn professionals en zijn verbonden aan kennisinstituten, lerarenopleidingen, NGO’s, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Het zijn betrokken en bevlogen docenten, studenten, wetenschappers en ondernemers die geloven dat onderwijs aan de basis staat van een duurzamer samenleving.

Bestuursleden

Raad van Toezicht


Inkomsten

NADO werkt bottum up met vrijwilligers. Zij ontvangen een vergoeding als NADO voor scholen en andere onderwijsorganisaties betaalde opdrachten uitvoert.

Inkomsten komen voort uit cursusgelden, opbrengsten van lezingen, subsidies en sponsoring. Een deel van de inkomsten gebruikt NADO voor haar eigen onkosten zoals websitebeheer, communicatiemiddelen, ontwikkelkosten nieuw materiaal en reis- en vergaderkosten. Wij worden in ons werk gesteund door de stichting De Hoorn en door Dyade Academy.

Wij kennen geen managementstructuur, wij werken samen vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid.

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 76682005.

ANBI

NADO is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee veelal aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.