27798
OPRICHTING STICHTING NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR DUURZAAM ONDERWIJS

Heden, negenentwintig november tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. Hartman Berend Lever, notaris te Meppel: a. de heer Henk Hans Tameling, geboren te Groningen op dertien januari negentienhonderd tweeënvijftig, thans ongehuwd en niet als partner geregistreerd, wonende te Paardenweide 167, 1689 MJ Hoorn, houder van een rijbewijs met nummer 5806933424; b. de heer Mark Gerardus Boode, geboren te Voorburg op acht augustus negentienhonderd zevenenzestig, thans ongehuwd en niet als partner geregistreerd, wonende te Tuinbouwstraat 33 A, 1097 XP Amsterdam, houder van een paspoort met nummer NNH6PHL66. De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Hoorn.

Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel:

a. het bijdragen in Nederland aan doelen van de Verenigde Naties op het gebied van duurzaamheid door middel van kennisvermeerdering in het onderwijs van de zeventien “sustainable development goals” van de Verenigde Naties in de vorm van educatieve programma’s voor leraren en medewerkers in het onderwijs.

b. het bijdragen in Nederland aan het vierde duurzame ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties: Kwaliteitsonderwijs en hieruit met name het zevende subdoel: Er voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

c. het bevorderen en ontwikkelen, in het kader van deskundigheidsbevordering, voor leraren educatieve programma’s over duurzaamheid voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs

d. het ontzorgen van scholen en leraren door maatwerk te leveren, door praktisch toepasbare programma’s aan te bieden en door een efficiënte organisatie van de cursussen.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a) het ontwikkelen en bieden van verschillende vormen van educatie op het gebied van duurzaamheid. De inhoud beslaat inhoudelijke thema’s rond duurzaamheid als ook onderwerpen die te maken hebben met de verduurzaming van de school (-organisatie) zelf, de zogenaamde “whole school approach”.

b) het bieden van cursussen op het gebied van ecologie, economie, energie, ethiek, klimaat, vervoer, voeding.

c) het bieden van verschillende vormen van onderwijs: individueel (online), of collectief in verschillende groepsgroottes, Op maat of standaard; op locaties of in company. Hoorcolleges, masterclasses, workshops, lezingen, debatten, fora-discussies en uitgave van publicaties.

De stichting biedt op internet een overzicht van publicaties op het gebied van duurzaamheid.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen bestuurders. Tot bestuurder kunnen uitsluitend natuurlijke personen worden benoemd.

2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

5. Het bestuur kan aan één of meer bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,
waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

5. Het bestuur kan een of meer directeuren belasten met de uitvoering door het bestuur vastgestelde beleid en met de dagelijkse leiding in aangelegenheden van de stichting.

6. De directeur heeft het recht de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. De directeur heeft een adviserende stem.

7. Aanstelling, ontslag, vaststelling van beloning en onkostenvergoeding gebeurt door bestuur.

8. De dagelijkse werkzaamheden van de stichting worden verricht door een bureau met een managementteam.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet. 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 5. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. 7. De secretaris is verantwoordelijk voor het notuleren. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door de voorzitter van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de vergadering. 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. 2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. 4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bestuur: defungeren

Artikel 7 Een bestuurder defungeert: a. door overlijden; b. door aftreden; c. door ontslag met algemene stemmen verleend/aangenomen door de gezamenlijke overige bestuurders; d. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. Vertegenwoordiging Artikel 8 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 10 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 11 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bepaalde in artikel 6 leden 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot statutenwijziging, met dien verstande dat in geval van een besluit buiten vergadering daarvan moet blijken uit een door iedere bestuurder ondertekend stuk. 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. 3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Het liquidatiesaldo dient te worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 4. Na ontbinding zijn de bestuurders vereffenaars, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. 6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen Artikel 13

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. 3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend twintig SLOTVERKLARING. Tenslotte verklaarden de verschenen personen dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd: – de heer Henk Hans Tameling voornoemd in de functie van voorzitter; – de heer Mark Gerardus Boode voornoemd in de functie van secretaris en penningmeester; – mevrouw Helena Joanna Dorothea van Westerhoven, geboren te Velsen op vierentwintig juli negentienhonderd negenenzestig in de functie van algemeen bestuurslid.

SLOT De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Van een partij, achter wiens naam een document wordt gemeld, heb ik, notaris, de identiteit aan de hand van dat document vastgesteld. WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Amersfoort, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen personen en toelichting daarop en na verklaring van de verschenen personen dat zij kennis hebben genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemmen, hebben de verschenen personen en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte ondertekend om veertien uur en dertig minuten. *

(Volgt handtekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

 

 

 

Raad van Toezicht

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs kent een Raad van Toezicht die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, zijnde vertegenwoordigers van kennisinstituten, lerarenopleidingen, NGO’s op het gebied van duurzaamheid, natuur-en milieueducatie.

Ambassadeurs

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs kent ambassadeurs die om niet voorlichting aan derden verzorgen over de werkzaamheden van de stichting.

Donateurs

De Stichting Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs kent donateurs.

Inkomsten

De baten van de stichting bestaan uit:

  • Cursusgelden
  • Verkoop lesmateriaal en publicaties
  • Opbrengst van lezingen
  • Donaties
  • Subsidies
  • Giften
  • Bijdragen van bedrijven
  • Personeel om niet
  • Crowdfunding