Doelstelling

NADO

 • wil een bijdrage leveren in Nederland aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.
 • streeft naar kennisvermeerdering door middel van educatieve programma’s voor leerlingen en leraren.
 • wil een bijdrage aan vorming, onderwijs en opvoeding op het gebied van duurzaamheid.
 • tracht scholen en leraren te ontzorgen door maatwerk te leveren, door praktisch toepasbare programma’s aan te bieden en door een efficiënte organisatie van de cursussen.

Jongeren zullen in hun verdere leven in toenemende mate te maken krijgen met ingrijpende veranderingen, zoals klimaatverandering, energietransitie en verlies van biodiversiteit. Het onderwijs, zowel basis- als voortgezet onderwijs, is nog onvoldoende toegerust om de leerlingen hierover van voldoende inhoudelijke bagage te voorzien om met deze uitdagingen om te leren gaan. Docenten hebben niet de tijd en de mogelijkheid om zich goed in deze onderwerpen te verdiepen en betekenisvolle lesprogramma’s te verzorgen.

NADO beoogt docenten cursussen aan te bieden om docenten te voorzien van basiskennis over de SDGs – met een focus op klimaat, energie, en biodiversiteit – en ze wegwijs te maken in de bestaande en toekomstige lesmogelijkheden over deze onderwerpen. Docenten kunnen dat doen in het kader van de voor hen verplichte bijscholing, waarvoor op elke school scholingsbudgetten beschikbaar zijn

Wij verwachten in het basis- en voortgezet onderwijs een toenemende vraag naar expertise op het gebied van duurzaamheid als gevolg van:

 • Wettelijke veranderingen in het curriculum (curriculum.nu). In het nieuwe curriculum zijn de vier hoofdthema’s: Duurzaamheid, Technologie (digitalisering), Gezondheid en Economie
 • Maatschappelijke druk
 • Groeiend bewustzijn bij docenten, leerlingen, ouders en bestuurders zelf
 • Nut en noodzaak van life long learning nemen toe; veel lesstof is van de tijd dat de docent zelf van de lerarenopleiding afkwam. We zien dat de inhoud van het onderwijs al jaren grotendeels hetzelfde is. Ook CITO is conservatief, en daarmee de inhoud van de eindexamens. Deze bepalen 70% van de inhoud.

Wij zijn als onderwijsmensen met zorg voor de klimaatveranderingen ervan overtuigd dat het voor verduurzaming van het onderwijs nodig is om grassroots te werken. Vanuit docenten zijn er meer en snellere mogelijkheden van top down. Het (vakoverstijgende) thema duurzaamheid kan gebruikt worden om onderwijs meer holistisch in te richten. 

Er is kennis nodig over alle aspecten van klimaatverandering zoals huidige stand van zaken, oorzaken, gevolgen, oplossingen en nieuwe ontwikkelingen. Deze kennis kun je verdelen over E3: Ecologie, Economie en Energie. Een verdere onderverdeling levert te bestuderen onderwerpen op als biodiversiteit, nieuwe en andere economische vormen, voedsel, mobiliteit, groene energie. Kennis van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties is een vereiste voor een goed begrip van de samenhang en voor een kansrijk perspectief voor verbetering.

Wij willen docenten helpen antwoorden te vinden op vragen als:

 • Wat betekenen de voorstellen van curriculum.nu voor mijn vak op het gebied van duurzame thema’s als klimaat, ecologie, economie, energie, voedsel en mobiliteit?
 • Welke kennis van ecologie, economie en energie heb ik nodig om mijn lessen actueel en up-to-date te houden?
 • Hoe kan ik als docent kennis over duurzaamheid toepassen?
 • Hoe kan ik die kennis voor de komende jaren borgen in doorlopende leerlijnen?
 • Hoe neem ik als docent de lead binnen de school om duurzame thema’s te borgen?

Om op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden op bovenstaande vragen en om (aankomende) docenten te ontzorgen bij deze zoektocht, achten wij het noodzakelijk een fysieke en virtuele organisatie op te richten in de vorm van de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs. (NADO).