Duurzaamheid is geen keuzevak

De Stichting Nederlandse academie voor duurzaam onderwijs (NADO), opgericht november 2019, is een non-profit organisatie op het gebied van duurzaamheidseducatie ten dienste van docenten in het basis- en voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Zij biedt online en offline educatieve programma’s aan op het gebied van duurzaamheid zoals die in de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties verwoord zijn. De aangesloten landen hebben zich gecommitteerd om voor 2030 de doelen te halen.

NADO levert in Nederland een bijdrage aan het vierde duurzame ontwikkelingsdoel van de VN: 

Kwaliteitsonderwijs en hieruit met name het zevende subdoel: Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

Onze missie is

  • dat álle leerlingen in Nederland over tien jaar het voortgezet onderwijs afronden met kennis over, vaardigheden voor en bereidheid te handelen voor duurzame ontwikkeling
  • docenten te ontzorgen door middel van cursussen en te helpen met lesmateriaal. Met de programma’s voor duurzaam leren kunnen docenten hun kennis vermeerderen op het gebied van duurzame thema’s en zijn zij in staat deze kennis toe te passen in hun eigen onderwijspraktijk.

Onze visie

De visie van NADO op leren voor duurzaamheid berust op de volgende pijlers: vakoverstijgend, systematisch, op samenwerking gericht, combinatie van theorie en praktijk, leerlinggericht, wetenschappelijk verantwoorde en actuele informatie.

  • Vakoverstijgend: Een monomane behandeling vanuit het perspectief van afzonderlijke vakken belemmert het overzicht op het gehele onderwerp van klimaatverandering. Om samenhang tussen ontwikkelingen te kunnen zien kiezen wij voor een vakoverstijgende benadering.
  • Systemisch: een voedselketen is alleen te begrijpen als de losse onderdelen ervan in hun samenhang worden bekeken. De veranderingen op het gebied van biodiversiteit zijn o.i. alleen te verklaren en te begrijpen uit een geheel van oorzaken op het gebied van landbouw, economie, klimaat en energie.
  • Samenwerking: door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde ontstaan personele en vakinhoudelijke dwarsverbanden. Deze helpen complexe vraagstukken te onderzoeken en te duiden.
  • Theoretisch en praktisch: het cursusmateriaal is te gebruiken in de les- en examenpraktijk van de docent en het sluit aan bij de voorstellen van curriculum.nu.
  • Leerlinggericht: in de cursus wordt consequent aandacht besteed aan gespreksvoering met leerlingen om door vraagstelling onderwerpen beter te kunnen begrijpen. NADO werkt daarom samen met docenten filosofie van De Tegenfase.
  • Wetenschappelijk verantwoorde en actuele informatie: door nauw samen te werken met wetenschappers op gebied van duurzame onderwerpen biedt NADO verantwoorde informatie aan die een grote mate van actualiteit bezit. De kwaliteit van de cursus wordt getoetst met behulp van een intern kwaliteitssysteem en door leden van de Raad van Toezicht.

Doelgroepen

NADO wil cursussen ontwikkelen en aanbieden voor docenten in het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo. De cursussen zijn ook geschikt voor docenten van groep 7 en 8  in het basisonderwijs In het vo werken 57.000 docenten, in het mbo 17.000. Het vo is verdeeld over 1454 vestigingen en 638 instellingen. Er gaan bijna 1 miljoen leerlingen naar vo-scholen van vmbo, havo en vwo. Ongeveer 200.000 doen elk jaar eindexamen. De cursussen zijn geschikt voor individuele docenten, voor schoolteams en voor vakverenigingen

Aanbod

In het schooljaar 2020/2021 biedt NADO twee cursussen aan over klimaat-en energietransitie en over circulair denken en doen. De cursussen kunnen individueel op enkele locaties in Nederland en in teamverband in company gevolgd worden.

Daarnaast begeleiden wij een aantal scholen en teams op het gebied van de Whole School Approach, organiseren wij Proeverijen voor Duurzaam Onderwijs voor docenten en leerlingpanelgesprekken rond het thema Never waste a good crisis.

Aan NADO werken enthousiaste en gepassioneerde mensen mee vanuit het onderwijs, de wetenschap, de NGO’s op het gebied van natuur en milieu en het bedrijfsleven. NADO werkt samen met vrijwilligers, experts en hun organisaties op het gebied van onderwijs, leerplanontwikkeling, wetenschap (klimaat, ecologie, economie, voeding, energie, filosofie) en  duurzaam bedrijfsleven.

Meer informatie vindt u in het beleidsplan van NADO voor 2020-2022.